Beviljats men inte fått IV:2 – Om funktionshindrade

Löpnummer:
2003:36
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
20
Länsstyrelsen har i regleringsbrev för år 2003 fått uppgift att redovisa läget beträffande ej verkställda beslut och domar som gäller äldre respektive funktionshindrade enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Länsstyrelsen ska också verka för att minska antalet sådana ej verkställda beslut/domar. Länsstyrelsen har från kommunerna begärt en redovisning av de domar och beslut som inte var verkställda vid årsskiftet men också de avslag som gjorts under 2002 på grund av resursbrist när skäl för att bevilja bistånd/insats egentligen har funnits.
I denna rapport har Länsstyrelsen sammanställt och kommenterat svaren avseende funktionshindrade. Motsvarande uppgifter beträffande äldre lämnas i separat rapport.


För rapporten svarar socialkonsulent Birgitta Thidell.
Göteborg i augusti 2003-07-01
Bengt Andersson
Socialdirektör
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.