Beviljats men inte fått IV:1 - Om äldre

Löpnummer:
2003:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
22
Länsstyrelsen har i regleringsbrev för år 2003 fått i uppgift att
redovisa läget beträffande ej verkställda beslut och domar som
gäller äldre respektive funktionshindrade enligt
socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Länsstyrelsen ska också verka för att
minska antalet sådana ej verkställda beslut/domar.
Länsstyrelsen har från kommunerna via enkäter begärt en
redovisning av de domar och beslut som inte var verkställda vid
årsskiftet men också de avslag som gjorts under 2002 på grund
av resursbrist när skäl för att bevilja bistånd/insats egentligen
har funnits.
Länsstyrelsen har sammanställt och kommenterat enkätsvaren i
denna rapport, som gäller äldreomsorgen. Motsvarande
uppgifter beträffande funktionshindrade lämnas i separat
rapport.
För rapporten svarar socialkonsulenterna Maria Björklund, Åke
Brunnerbäck och Ingemar Sunnerdahl.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.