Erbjuds god vård till personer med MRSA i äldreboenden?

Löpnummer:
2003:34
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
22
Sedan flera år tillbaka genomför Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg och Länsstyrelsen i Västra Götaland regelbundet granskningar tillsammans av utvalda områden. Avsikten är att få en samlad bild inom en avgränsad del av äldre och handikappomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården med fokus på den enskildes rättssäkerhet och patientsäkerhetsfrågor.


Under 2002 har ett egeninitierat tillsynsprojekt genomförts vid 66 äldreboenden i Göteborgsområdet i avsikt att granska vilken handlingsberedskap som finns för att vårda äldre med infektioner orsakade av MRSA (Methicillin Resistent Staphyloccocus Aureus) inom den kommunala äldreomsorgen.


Rapporten riktar sig i första hand till berörda stadsdelar och kommuner samt primärvårdsområden i Göteborgsområdet. Resultatet ska ge underlag till huvudmännens förbättringsarbete inom området.

 

Socialstyrelsen och Länsstyrelsen kommer att följa upp brister i sin fortsatta tillsynsverksamhet.


Rapporten har utarbetats av Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg tillsammans med Länsstyrelsens sociala enhet i Västra Götaland. Projektledare har varit byrådirektör Ralf Persson, Socialstyrelsen. I projektgruppen har även deltagit tillsynsläkare Görel Sundbeck, Socialstyrelsen, och socialkonsulent Annalena Berndtsson, Länsstyrelsen. Till projektgruppen har adjungerats hygiensjuksköterskan Margaretha van Raalte, Göteborgs stad (f.d. MRSA-projektet, Smittskyddsenheten i Västra Götaland).
Byrådirektören Mats Odhagen, administratörerna Maria Carneland och Kim Hållvik från Socialstyrelsen har svarat för databearbetningen.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.