Barnavårdsstatistik
Västra Götalands län 2002

Löpnummer:
2003:33
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
18
Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten för socialtjänsten i länet. I uppgifterna ingår bland annat att följa upp och utvärdera hur de nationella målen inom det sociala området
förverkligas i länet. I denna rapport presenteras tre sammanställningar, som avser Västra Götalands län. Den
första sammanställningen gäller hur socialtjänsten uppfyller kraven på fyra månaders utredningstid. Den andra gäller hur många barn i länet som blivit föremål för ansökan om vård enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och hur domstolen
avgjort målen. Den tredje sammanställningen avser familjehemsplacerade barn. Länsstyrelsen kommer varje år att hämta in ovanstående uppgifter för att kunna följa utvecklingen inom respektive område.

Bengt Andersson
Socialdirektör
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.