Attityder till kulturarv
i Västra Götalands län

Löpnummer:
2003:32
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
56
Västra Götalands län bildades 1998. Det är ett geografiskt stort och mångfacetterat område
med starka lokala identiteter. Dess 1,5 miljoner invånare är fördelade i 49 kommuner som
spänner mellan ett expansivt storstadsområde och glesbygdskommuner med vikande sysselsättning
och sjunkande befolkningstal. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet är förlagd till tre orter,
men verksamheten drivs i nära samarbete med bl a de kulturhistoriska museerna med regionala
uppdrag och de större kommunala museerna.
Att försöka fånga upp länsinvånarnas synpunkter kring kulturarv och kulturmiljön genom en
kvantitativ undersökning är något som tidigare inte gjorts. Det har dock visat sig vara en intressant
metod, som kan bidra till att utveckla kulturmiljöarbetet. Inspiration hämtades bland
annat från undersökningen ”Attitudes towards the Heritage”, vilken Mori1 utförde åt English
Heritage2 under år 2000. Våren 2001 etablerades ett samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs
universitet, där man har lång erfarenhet av att i forskningssyfte genomföra omfattande
medborgarundersökningar på bland annat regional och nationell nivå.
Riksantikvarieämbetet beviljade FoU-medel för medborgarundersökningen och en serie med
tematiska seminarier. Projektet fick namnet Människa, Samhälle, Kulturarv - en medborgarundersökning
i Västra Götalands län. Planering och genomförande av undersökningen skedde
under 2002. Resultaten från undersökningen har bearbetats och sammanställts under våren
2003. Rapporter från de tematiska seminarierna finns tillgängliga separat.
Kommentar: