Klagomålshantering i länets kommuner

Löpnummer:
2003:30
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
4
1998 infördes i socialtjänstlagen, SoL, 7a§ (numera 3 kap 3§), bestämmelser om kvalitet i socialtjänsten. Det anges att socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras.
1998 utkom Socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade, SOSFS 1998:8. År 2000 utkom Socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, SOSFS 2000:15. I de allmänna råden anges bland annat att ett kvalitetssystem bör innehålla
rutiner och metoder för hur förslag och klagomål från den enskilde och närstående tas om hand, utreds och vid behov åtgärdas.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.