Kulturarv och medborgardialog

Löpnummer:
2003:29
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
30
Agenda Kulturarv är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och länsmuseerna. År 2002 fick varje län samt Riksantikvarieämbetet 250 000 sek till sitt arbete.

Projektgruppen för Agenda kulturarv i Västra Götalands län genomför under 2002 och 2003 bl a sex seminarier som sökt belysa ett antal olika frågeställningar kring kulturarvet, som en del i en omvärldsanalys. Texten som följer är dokumentationen av Kulturarv och medborgardialog – det sista seminariet i raden.


Närvarande var företrädare för ideella organisationer, forskare och tjänstemän som arbetat med frågor kring medborgardialog, inflytande och olika arbetsmetoder knutna till dessa.
Kommentar: