Kulturarv och livskvalitet: om hälsa och kulturella arv

Löpnummer:
2003:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
40
På seminariet, som hölls inom ramen för projektet Agenda Kulturarv, deltog nitton personer från så skilda ämnesområden som biologi, teologi, etnologi, antropologi, religions- och miljöpsykologi, arkitektur, botanik, medicin med mera. Den gemensamma bakgrunden för deltagarna var att de arbetade med frågor kring hälsa och livskvalitet inom sina respektive ämnesområden.

För Kulturmiljöenheten var syftet att få så många nya perspektiv som möjligt, att knyta kontakter med andra områden och att ta del av kunskaper och tankar som de nor-malt inte möter. Likväl uppmanades seminariedeltagarna att hela tiden rikta sig till de frågor som är viktiga för människor som arbetar med kulturarv.

Ewamarie Herklint inledde dagen med information om projektet:
– Agenda Kulturarv är den bredaste satsningen på kulturmiljövårdens frågor som hittills gjorts i Sverige. Det handlar mest om att de som arbetar med kulturarv ska kunna utöka sin samverkan med det omgivande samhället. Det stora övergripande syftet är att förankra kulturarvsfrågor mer demokra-tiskt och ge dem större slagkraft i samhället.

Länsantikvarie Jan-Gunnar Lindgren från Kulturmiljöenheten i Västra Götaland, gjorde tillägget att perspektiven visserligen är många, men att i synnerhet två är tydliga i den förnyelseprocess som kulturarvsbranschen inlett med Agenda Kulturarv. Ett syfte är att vidga perspektiven: att koppla ihop historia och kulturarv med andra samhälls- eller mänskliga aspekter för att få en större helhet. Han menade att alla offentliga verksamheter måste stanna upp och fundera över sin situation, vad de är till för och vilken funktion de ska fylla i samhället. Det är en sådan omprövning som kulturmiljövården nu befinner sig i och inom branschen tycker man sig stå inför en tröskel, som man vill komma över för att bli mer delaktiga i samhället. Därför handlar det om att utveckla verksamheten och att vidga yrkesrollen och så vidare.

Det andra syftet är mer krasst och går ut på att hitta argument och att få fram underlag för att inför politiker kunna hävda nyttan av historia och kulturarv för att må bra som människa.
Dagens seminarium såg han som ett av de första stegen på en resa som kulturmiljövården precis börjat. Det är början på någonting nytt och det är därför som vi sitter här idag, sade Jan-Gunnar Lindgren och kom med uppmaningen:

– Vi vill bli nyttigare för människorna och samhället. Det är en resa vi börjar – hjälp oss med den resan utifrån era egna utgångspunkter!
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.