Miljömålen i Västra Götaland

Löpnummer:
2003:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
165
Målet om en hållbar samhällsutveckling omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Miljömålen tydliggör den ekologiska aspekten eller miljödimensionen i hållbar utveckling.
Riksdagen har beslutat om en nationell struktur med 15 övergripande miljökvalitetsmål och ett 70-tal mer konkreta delmål.


Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen har var för sig fått i uppdrag att formulera regionala mål genom att anpassa, konkretisera och precisera de av riksdagen beslutade nationella målen till förhållandena i Västra Götalands län. Skogsvårdsstyrelsen ansvarar för miljökvalitetsmålet Levande skogar och Länsstyrelsen för de övriga miljökvalitetsmålen. Arbetet med dessa uppdrag har pågått under cirka tre års tid med en tidplan som anknutit till arbetet på nationell nivå. Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen har haft ett nära
samarbete.

En omfattande process och dialog med olika aktörer genomfördes
innan rapporten Miljömålen i Västra Götaland gick på remiss i maj år 2002. Nu har rapporten bearbetats med utgångspunkt från svaren på remissen.


De regionala miljömålen har beslutats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och, vad gäller Levande skogar, Skogsvårdsstyrelsen i Västra Götalands län. Genom den tydliga kopplingen till riksdagens beslutade mål får de regionala målen den stadga och legitimitet som eftersträvas. I rapporten anges en rad exempel på åtgärder för att nå målen. Ansvaret för genomförandet ligger på alla aktörer som verkar i Västra Götaland, och det är angeläget att man använder de styrmedel och verktyg man förfogar över för att bidra till att målen uppfylls.
Kommentar: