Återinventering av hagar i miljöövervakningssyfte
i Skaraborg år 2001 samt en metodutvärdering

Löpnummer:
2003:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
44
Utförande

Miljöövervakning av 60 slumpvis utvalda hagar med en metod att notera indikatorarter i fasta provytor längs en transekt genom hagen beställdes av Länsstyrelsen 1996. Man valde att registrera täckning av enbart indikatorarter för naturlig gräsmark, kvävearter och ohävdsarter för att få en snabb och kostnadseffektiv metod. Avståndet mellan provytorna längs transekten skulle i princip vara 20 meter och i provytans centrum utgjordes av ett järnrör som slogs ner under jordytan. Provytan bestod av en cirkel med en yta av 2 kvadratmeter och täckningsgraden noterades i en logaritmisk skala. En bedömning av hagens hävd med hänsyn till betestryck, kvarvarande förna m.m. noterades och ett par fotografier längs transekten togs.
År 2001 upprepades inventeringen och med hjälp av kartskisser och metalldetektor återfanns järnrören i alla hagar utom 2 där utgångspunkterna förstörts. En liten förändring av täckningsgradskalan (där täckningen var över 50 %) gjordes och i den tredje provytan i varje hage noterades täckningsgraden av alla kärlväxter.
Kommentar: