Nedkylningsrutiner i storhushåll

Löpnummer:
2003:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
19
Felaktiga nedkylningsmetoder är en av de vanligaste orsakerna till matförgiftning. Detta projekt har haft som syfte att kontrollera och kartlägga storhushållens anordningar och utrustning för nedkylning samt se vilka nedkylningsrutiner som följs. En checklista togs fram för att kartlägga vilka nedkylningsmetoder och tillvägagångssätt som används vid nedkylning i storhushåll. En utgångspunkt för projektet har varit att en kartläggning av nedkylningsrutinerna
skulle kunna göras utan att mätningar behövde utföras vid inspektionen. I projektet som genomfördes hösten år 2002 i Västra Götalands län, deltog 35 kommuner och 268 kök besöktes. Av dessa var 150 privata och 114 kommunala storhushåll 4 st.
har ej svarat. I ca 80 % av samtliga besökta storhushåll fanns egenkontrollprogram. Beträffande nedskrivna nedkylningsrutiner var det mindre än hälften av storhushållen som redovisat detta i egenkontrollen. Vidare kan man konstatera att offentliga verksamheters storhushåll generellt sett
hade högre frekvens egenkontrollprogram än den privata sidan. Denna differens var 23 % till offentliga verksamheters fördel men minskade till 17 % när det gällde att redovisa nedskrivna nedkylningsrutiner.
När det gällde att utföra dokumenterade kontrollmätningar vid nedkylning var skillnaden offentliga och privata storhushåll närmast försumbar, skillnaden var bara 6 %.
Anmärkningsvärt är att tre av fyra offentliga likväl som privata storhushåll ej genomförde dokumenterade kontrollmätningar vid nedkylning. Av de besökta storhushållen är det drygt en tredjedel (35 %) som redovisat att man saknar effektiv utrustning som är ändamålsenligt anpassad för nedkylning.
Ur de redovisade siffrorna kan utläsas att var fjärde storhushåll på den privata sidan saknade termometer!
Kommentar: