Tillsyn av Bergsjöhöjds boende

Löpnummer:
2003:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
18
Frågor om bemötande av äldre har varit i fokus de senaste åren. I den offentliga debatten har en oftast mycket negativ bild av samhällets omsorg om äldre förts fram. Kommunernas resursbrist har ibland inneburit minskningar av stöd och service både när det gäller hemtjänstinsatser och när det gäller personal i särskilda
boendeformer. Riksdagen har antagit en nationell handlingsplan för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Där fastslås målen för äldrepolitiken; de äldre skall

• kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
• kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
• bemötas med respekt
• ha tillgång till god vård och omsorg.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över socialtjänsten i länet. Tillsynen skall bl. a. bidra till att kommunerna lever upp till socialtjänstlagens mål och de nationella mål som antagits i den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sedan 1999 granskat äldreomsorgen i 28 särskilda boenden med utgångspunkt från begreppen bemötande och kvalitet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.