Turism i historiens fotspår – riket mellan Theme Park Arn och kulturarv på rutinens brant

Löpnummer:
2003:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
21
Besöksnäringen är en av världens snabbast växande industrier. En allt viktigare resurs för städers, regioners och nationers platsmarknadsföring är det egna kulturarvet.

Det är naturligtvis positivt för kulturmiljövården att kulturarvet får en mer framträdande plats i allmänhetens medvetande. Men en ökande kulturturism skapar också nya villkor för brukandet och bevarandet av kulturmiljön och därmed för kulturarvssektorns arbete. Många frågor inställer sig. Går det att kombinera ett kommersiellt och ett kulturpolitiskt perspektiv? Och vilken roll ska kulturarvssektorn spela? Oavsett om man ser den här utvecklingen som ett hot eller en möjlighet för kulturarvssektorn kräver den reflektion och diskussion.

Inom ramen för Agenda Kulturarv arrangerade Västergötlands museum ett tvådagarsseminarium kring kulturturism med utgångspunkt i projektet I Arns fotspår.
Kommentar: