Riktlinjer och rekommendationer för handläggning av fastighetsbildningsärenden

Löpnummer:
2003:06
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
29
En arbetsgrupp bestående av företrädare för de statliga och kommunala Lantmäterimyndigheterna, Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram riktlinjer och rekommendationer för hur fastighetsbildningsärenden ska handläggas vid samverkan mellan myndigheterna. Vid handläggning av fastighetsbildningsärenden som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser och som kan påverka allmänna intressen ska Lantmäterimyndigheten

• samråda med Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen samt
• underrätta Länsstyrelsen om “avslutandet” av sådan förrättning.

Om Länsstyrelsen har en annan uppfattning om allmänna intressen än den som omfattas av Lantmäterimyndighetens denna rätt genom beslut har Länsstyrelsen rätt att överklaga beslutet till Fastighetsdomstolen. Länsstyrelsen kan avstå från att skriftligt godkänna förrättningen. Förrättningar inom områden med väsentliga allmänna intressen, som riksintresseområden och strandskyddsområden, kan kräva ett detaljerat samråd med Länsstyrelsen. De flesta förrättningar rör dock områden där det inte finns några allmänna intressen att bevaka.

Syftet med riktlinjerna och rekommendationerna är att förenkla handläggningen av ärenden och att skapa en samsyn kring frågan när och om det föreligger behov av samråd i det enskilda ärendet.
Riktlinjerna och rekommendationerna omfattar

• riktlinjer för när och hur samråd skall genomföras - principsamråd
• rekommendationer för hur samråd, underrättelser och godkännande formellt ska hanteras i det enskilda ärendet
• rekommendationer för hur olika allmänna intressen som rör mark- och vattenanvändning ska beaktas i det enskilda ärendet.

Riktlinjerna och rekommendationerna ska tillämpas vid myndigheterna från och med 1998-08-01. Arbetsgruppen får i uppdrag att fortlöpande följa upp och anpassa riktlinjerna och rekommendationerna efter vunna erfarenheter, ny lagstiftning och praxis.

Göteborg den 1 augusti 1998
Kommentar: