Örtrika torrängar i Ätradalen år 2002

Löpnummer:
2003:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
90
Under våren-sommaren år 2002 har Lennart Sundh, Sundh Miljö, återinventerat torrängslokaler i Ulricehamns kommun. I första hand har antalet plantor av drakblomma och
smalbladig lungört räknats. Detta och äldre inventeringsdata har analyserats statistiskt och utvärderats bl a avseende förekomst av drakblomma och smalbladig lungört. Inventeringen är
ett led i Länsstyrelsens regionala miljöövervakning. Sundh Miljö är själv ansvarig för rapportens innehåll, varför detta ej kan åberopas som representerande Länsstyrelsens ståndpunkt.
Kommentar: