Robusthet i den fysiska miljön. Slutrapport

Löpnummer:
2003:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
41
Denna rapport är en slutredovisning av projektet Robusthet i den fysiska miljön.Syftet med projektet har varit att testa och utvärdera en metod för analys av
ett samhälles robusthet. Metoden har utarbetats av Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB)1 tillsammans med andra centrala myndigheter. Projektet har genomförts som ett pilotprojekt av Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Alingsås och Stenungsunds kommuner. Projektarbetet har bedrivits i tre steg. Varje steg har redovisats i följande
tre rapporter; Slutrapport del 1 Riskinventering, Slutrapport del 2 Bedömning av riskfaktorer och Slutrapport del 3 Prioritering och bedömning av
genomförbarhet. Materialet från rapporterna har, tillsammans med erfarenheter och synpunkter som kommit fram under projektets gång, legat till
grund för denna slutredovisning. En populärversion som beskriver metoden och hur den har fungerat kommer att tas fram med denna rapport som underlag. Dessutom kommer en
rapport om Alingsås kommuns arbete och resultat att ges ut i en separat exempelsamling under 2003. Erfarenheterna från projektet kommer att spridas för att öka robustheten i
Västra Götalands län samt inspirera och vara till hjälp för kommuner, länsstyrelser och planeringsansvariga med uppgift att utveckla samhällets säkerhet och beredskap.
Kommentar: