Beräkning av tillkommande kostnader på regional nivå - med anledning av införande av EG:s ramdirektiv för vatten

Löpnummer:
2002:54
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
30
Sverige håller på med att införa EG:s ramdirektiv för vatten - det så kallade "Vattendirektivet". Direktivet är ett ramverk för att långsiktigt skydda ytvatten och grundvatten i Europa. Det innebär nya utmaningar i vattenarbetet. Vattendirektivet kommer också att bli ett viktigt verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Den här rapporten redovisar översiktligt vilka kostnader som tillkommer på den regionala nivån för att kunna möta de nya kraven enligt vattendirektivet. Arbetet har utförts för länsstyrelsernas räkning efter önskemål från Utredningen svensk vattenadministration. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande den 4 december 2002 (Klart som vatten, SOU 2002:105).
Det ska poängteras att arbetet med att bedöma kostnader på regional nivå skett under stor tidspress, vilket innebär att alla aspekter inte kunnat belysas.
Kommentar: