Återintroduktion av flodkräfta

Löpnummer:
2002:49
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
32
I Västra Götalands län har det under 1990-talet gjorts återintroduktion av flodkräfta i åtta sjöar och fem vattendrag. Återintroduktionerna har skett i Dalsland som är ett av få kvarvarande områden med sparsam förekomst av signalkräfta. Metodiken har varit att använda små årsungar i stadium IV (tre skalbyten), vilka haft en snabb tillväxt i odling genom förhöjd vattentemperatur.
Detta har inneburit att de, tidigare än normalt, genomgått de känsligaste stadierna och kunnat sättas ut innan sommaren. Hypotesen har varit att den korta tiden i odling inneburit fördelar genom att de förhoppningsvis inte hunnit vänja sig vid odlingsmiljön samtidigt som de genom den tidiga utsättningen i god tid innan vintern kunnat acklimatisera sig i det nya vattnet.
Som uppföljning av återintroduktionerna har Länsstyrelsen genomfört provfisken enligt standardiserad metodik. Vid dessa kräftprovfisken har flodkräftor fångats i 12 av 13 vatten. Bäst resultat erhölls i vattendragen där flodkräftor fångades i samtliga fall. I sjöarna har fångsterna varit sämre och i sjön Svarttjärn saknades fångst helt. Medelfångsten i vattendragen var 6,19 kräftor per mjärde (medianvärde av vattendragens medelfångst var 6,02) medan medelfångsten i sjöarna endast uppgick till 0,83 kräftor per mjärde (medianvärde av sjöarnas medelfångst var 0,30). I Svarttjärn, där inga kräftor fångades i mjärdarna, hittades ändå flodkräftor under stenar vid sökning. En sjö och ett vattendrag har valts ut för att följa beståndsutvecklingen.
Dessa har nu fiskats tre gånger och kommer hädanefter att fiskas varje år. Provfiskena i dessa vatten visar att bestånden utvecklas positivt. I vattendraget ökade fångsten per bur mellan första och tredje provfisket med 275 % och i sjön var motsvarande ökning hela 342 %. En viktig fråga för att avgöra om återintroduktionerna lyckats eller har varit att få svar på om det skett reproduktion. I samband med provfiskena 2002 skedde därför en inventering av förekomsten av flodkräftor mindre än sex cm i sex sjöar. Resultaten från inventeringen visar att reproduktion skett efter återintroduktionen i samtliga sjöar. Dock verkar reproduktionen det senaste året endast varit god i tre av de sex undersökta sjöarna.
Kommentar: