Miljöövervakning i sjön Östen

Löpnummer:
2002:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
33
De fågelundersökningar och uppgifter om markanvändning och markvård som presenteras i denna rapport skall tjäna som underlag till en beskrivning av miljötillståndet i Östen innan denna blir föremål för restaureringsåtgärder. Avsikten är att undersökningarna skall upprepas för att kunna påvisa sådana miljöförändringar som restaureringen kommer att åstadkomma. 

Skövde Fågelklubb svarar för sin rapport och de slutsatser som framförs. 

Undersökningar utförda under år 2000 redovisas i Årsrapport 2000, Miljöövervakning i sjön Östen – Undersökningar utförda år 2000: Länsstyrelsen Västra Götaland, 2001:8. 

Under år 2002 fortsätter fågelinventeringarna och undersökningarna av vattenkvaliteten och växtnäringstransporten till sjön. Dessutom dokumenteras markanvändningen och skötselåtgärderna runt sjön.
Kommentar: