Miljögifter i avloppsslam

Löpnummer:
2002:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
91
Denna rapport har tagits fram inom Länsstyrelsen i Västra Götalands läns miljömålsprojekt för riksdagens miljökvalitetsmål ”Giftfri miljö”. Länet har ett stort ansvar för att värna om en bra miljö för människor i länet och att samordna arbetet med utfasning av särskilt farliga ämnen liksom arbetet med fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier.  

Syftet med rapporten är att ge en bild av förekomsten av några miljögifter i våra tätorter. Avloppsslam används här som en indikator på ämnenas förekomst. Studien omfattar analys av slam från 19 kommunala avloppsreningsverk i olika delar av länet. Rapporten innehåller jämförelser med gällande regelverk och resultat från liknande studier samt omfattar kommentarer till vissa avvikande resultat. Med dagens konsumtionsmönster och spridning av kemiska ämnen i produkter var ämnena förväntade att återfinnas i avloppsslam. Vilka halter som är låga eller höga är emellertid svårt att avgöra eftersom bra referensvärden saknas. Resultaten kommer att integreras i myndigheternas arbete för en minskad användning av hälso- och miljöfarliga ämnen. Resultaten avses även att användas som jämförelse vid kommande uppföljning av riksdagens beslutade delmål ”Utfasning av särskilt farliga ämnen”.
Kommentar: