Barn och ungdomars behov av familjehem och institutionsplatser

Löpnummer:
2002:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
14
Länsstyrelsen har genom sina kontakter med kommunernas socialtjänst i länet samt genom media blivit uppmärksammad på att det råder stor brist på familjehem och platser på behandlingshem för barn och ungdomar som av olika skäl inte längre kan vara kvar i sina hem. 

Länsstyrelsen har genom fört en kartläggning för att få en bild av hur många barn och ungdomar som varit svåra att finna plats för och hur kommunerna arbetar med dessa problem. 

Kartläggningen, som redovisas i denna rapport, visar att behovet av familjehem för närvarande kan tillgodoses men att det finn stor oro för framtida rekryteringsproblem. Bristen på platser på behandlingshem är ett stort och generellt problem inte bara i vårt län, utan i hela landet. 

Enligt Länsstyrelsens uppfattning måste nya former för stöd till barn, föräldrar och familjehem diskuteras och utvecklas så att samhället och därmed också socialtjänsten skall klara målsättningen att barn i första hand skall växa upp i en familj.
Kommentar: