Barnavårdsanmälningar och utredningar 2002

Löpnummer:
2002:31
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
18
Länsstyrelsen begär årligen uppgifter om hur många barnavårdsanmälningar som kommit in till socialnämnderna och hur dessa fördelar sig efter kön och ålder. För att begränsa siffer-materialet begärs uppgifterna för första kvartalet.  

Länsstyrelsen begär också uppgift om hur många av anmälningarna som lett till att utredning inletts, samt vem/vilka som anmält och orsaken till anmälan.  

I denna rapport redovisas en sammanställning av uppgifterna avseende första kvartalet 2002. 

Genom att sammanställa uppgifterna och jämföra dem med tidigare år får Länsstyrelsen en lägesbild av situationen i länet och kan snabbt upptäcka och förmedla förändringar till socialnämnderna.
Kommentar: