Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 2001

Löpnummer:
2002:30
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
14
Länsstyrelsen har som ett led i sin tillsyn och uppföljning gått igenom samtliga domar och beslut hos länsrätterna i Göteborg, Mariestad och Vänersborg som avser tvångsvård av missbrukare under år 2001. Syftet har varit att granska hur kommunerna tillämpar lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Syftet har också varit att få en lägesbild av situationen i länet och snabbt kunna se och förmedla förändringar. 

I rapporten redovisas de uppgifter som framkommit av domarna och besluten. Länsstyrelsen hoppas att rapporten kommer att utgöra underlag för analys och diskussion i berörda kommuner. Jämförelser har också gjorts med de uppgifter som redovisats i rapporten Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 1998-2000.
Kommentar: