Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador

Löpnummer:
2002:29
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
12
Personer som får en bestående hjärnskada i vuxen ålder, på grund av skada eller sjukdom, får som regel stora medicinska insatser i det akuta skedet. Därefter kommer perioder där rehabiliteringsinsatser ges. Men om personerna inte kan få tillbaka sin tidigare funktionsförmåga, återgå till arbete och klara sig självständigt – vad händer då?

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har granskat socialtjänstens insatser till denna grupp under åren 2000 och 2001 och har fått ett intryck av att gruppen ibland är undanskymd och bortglömd. Orsakerna är flera; att personerna själva har svårt att driva sina frågor på grund av funktionshindret, att anhöriga drar ett tungt lass och inte alltid orkar föra sina anhörigas talan. Dessutom är antalet personer med hjärnskada inte så stort att det naturligt växer fram kunskap om funktionshindret och dess konsekvenser, varken hos handläggare, beslutsfattare eller utförare av insatser. Gruppen är inte heller homogen; alla åldrar och samhällsklasser finns representerade.

Men vi har också mött socialtjänstpersonal som visat ett stort engagemang och har god kunskap om gruppens eller enskilda personers behov. 

Det finns brister i samordning och samverkan med hälso- och sjukvårdens rehabilitering. En orsak till detta kan vara resursbrist eller bristande kunskap om varandras ansvars- och kunskapsområden. 

Föreliggande rapport är en sammanställning av kunskaper som Länsstyrelsen fått genom en enkät till kommunerna år 2000, tillsyn i tre kommuner 2001 samt genom diskussioner med intresseorganisationer, Västra Götalandsregionen, Lotsprojektet i Göteborg m.fl.
Kommentar: