Lex Sarah i Västra Götalands län. En sammanställning av de missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen som anmälts år 2001.

Löpnummer:
2002:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
13
Länsstyrelsen har, sedan tillkomsten av lex Sarah 1999, varje år begärt in redovisning från kommuner och enskilda verksamheter om anmälningar av missförhållanden inom omsorger om äldre människor eller människor med funktionshinder. Detta år sker för första gången en motsvarande informationsinhämtning i hela landet, med Socialstyrelsens medverkan. Enkäten har därför fått en delvis annorlunda utformning. Flera av de inkomna uppgifterna är ändå desamma, varför vissa jämförelser med tidigare år är möjliga. Länsstyrelsen ger som tidigare ut en rapport för Västra Götalands län. Senare kommer en rapport sammanställd av Socialstyrelsen som gäller hela riket.

Trots att Länsstyrelsen helst sett att inga som helst missförhållanden hade förekommit under år 2001, måste det anses positivt att antalet anmälningar ökar. Kommunerna har i de allra flesta fall utarbetat skriftliga instruktioner samt informerat sin personal om deras skyldigheter att anmäla missförhållanden, vilket sannolikt är den viktigaste orsaken till ökningen.
Kommentar: