Barnperspektivet i avhysningsärenden

Löpnummer:
2002:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
11
Socialtjänstlagen fick 1998 ett tillägg till första paragrafen i socialtjänstlagen. Tillägget innebar att en bestämmelse som svarar mot artikel 3 i FN:s barnkonvention om barns bästa fördes in i socialtjänstlagen. Genom lagändringen 2002 har ett förtydligande skett genom att det tidigare tillägget till 1 § nu bildar en egen paragraf. 

I regleringsbrev för 1999 har länsstyrelserna fått i uppdrag att under en treårsperiod följa kommunernas tillämpning av den förändrade lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 1998. Länsstyrelserna skall bland annat belys hyr bestämmelserna om barns bästa fått genomslag i socialtjänstens verksamhet. 

För att få en samlad bild av socialtjänstens insatser för barn i avhysningssituationer fick samtliga socialnämnder, stadsdelsnämnder och kommundelsnämnder besvara frågor förande riktlinjer och rutiner vid avhysningsärenden. I stort sett samtliga nämnder har besvarat frågorna. En kortfattad sammanställning av frågorna återfinns i rapporten. 

Länsstyrelsen konstaterar att riktlinjer avseende avhysningärenden finns hos cirka hälften av länets socialnämnder (motsvarande nämnder) samt att rutiner finns hos nära 80 % av nämnderna. 

Kronofogdemyndigheten i Västra Götaland har på begäran av Länsstyrelsen översänt kopior av samtliga avhysningsprotokoll för tiden 2001-07-01 –2001-12-31. Av protokollen framgick inte om den avhysta personen hade barn eller umgängesbarn. Ett antal kommuner tillskrevs och översände dokumentation.
Kommentar: