Försurningssituationen i rinnande vatten

Löpnummer:
2002:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
41
Denna rapport behandlar försurningsläget i Västra Götalands rinnande vattenhösten 2001. Undersökningen som redovisas omfattade 220 slumpvis utvaldavattendrag i länet.

Rapporten som tagits fram inom ramen för Länsstyrelsens miljömålsprojekt utgörett underlag för regionala anpassningar och preciseringar av miljömålet.  Utvärderingen har gjorts av Medins sjö- och Åbiologi på uppdrag av Länsstyrelsen.
Kommentar: