Grundvatten i Västra Götaland - underlag för arbete med miljökvalitetsmål

Löpnummer:
2002:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
27
Denna rapport är en sammanställning av en enkätundersökning till sex kommuner i Västra Götalands län. Undersökningen genomfördes under oktober till december 2001, med bearbetning av materialet och sammanställning av rapporten under januari och februari 2002. Enkäten är tänkt att ge en bild av vilka förutsättningar kommunerna har att nå miljökvalitetsmålet för grundvatten, samt att visa vilket ytterligare underlagsmaterial som behöver tas fram för att kunna följa upp att vidtagna åtgärder leder mot målet.

Enkäten och denna rapport har sammanställts av Länsstyrelsen i samarbete med Lars-Ove Lång, Chalmers Tekniska Högskola, vilken anlitats som konsult i projektet.
Kommentar: