Metalläckage från rödfyrshögar i Hornborgasjöns avrinningsområde, Falköpings kommun

Löpnummer:
2002:08
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
31
Rödfyr eller aska från alunskifferbränning är samlad i högar på sju platser inom Hornborgaåns avrinningsområde. Tillsammans täcker högarna en area av hela ca 70 ha. Rödfyr och alunskiffer som är exponerad för nederbörd och luftens syre vittrar och läcker metaller till omgivningen. I projektet har rödfyrshögarna beskrivits och metallhalterna analyserats i bäckar och åar inom avrinningsområdet. Dessutom har lakförsök i laboratoriemiljö gjorts med rödfyr och alunskiffer. De hittills utförda undersökningarna tyder på att kraftigt metallförorenat vatten endast förekommer i rödfyrshögarnas omedelbara närhet, men att rödfyren utgör ett betydande tillskott av metaller till huvudvattendragen inom avrinningsområdet.  

Resultaten har föranlett Länsstyrelsen att utfärda rekommendationer om hur man kan minska föroreningspåverkan från alunskiffer och rödfyr. Man bör undvika åtgärder som exponerar nya vittringsytor för luft och vatten och därför ej förflytta eller gräva i alunskiffern eller rödfyren om man ej är beredd att omedelbart därefter göra den oåtkomlig för luftens syre. Alunskiffer- eller rödfyrstäkt för okvalificerade ändamål bör normalt ej tillåtas.
Kommentar: