Kommunal energiplanering i Västra Götaland - en inventering bland länets kommuner

Löpnummer:
2002:06
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
25
Samhällets användning av energi är intimt förknippad med olika slag av miljöpåver-kan. Härigenom får energianvändningen och dess effekter genomslag både direkt och indirekt på de miljömål som formuleras. Tydligast gäller det för miljömålen God bebyggd miljö samt Begränsad klimatpåverkan.  

Syftet med den här inventeringen är att ta reda på hur länets kommuner arbetar inom energiområdet. Inventeringen berör kommunernas energiplanering, energirådgivning och energibolag samt hur Länsstyrelsen bör engagera sig i det lokala arbetet. Resultatet av inventeringen ska användas i en fortsatt dialog mellan Länsstyrelsen och kommunerna.
Kommentar: