GIS-baserad redovisning enligt vattendirektivet

Löpnummer:
2002:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
39
Denna rapport handlar om vad ramdirektiv för vatten ställer för krav på GIS samt hur länsstyrelsernas OGIS system kan användas dels som ett verktyg för rapportering av kartor till EU och dels som ett handläggarstöd.

Projektet är utfört av länsstyrelsen i Västra Götaland och har dels finansierats av anslag för regionalpolitiska åtgärder i Västra Götaland och dels av Naturvårdsverket med medel från specialprojekt för regional miljöövervakning.
Kommentar: