Alternativ användning av marina fintrådiga alger

Löpnummer:
2001:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
26
Slutsatserna från gödslingsförsöken på Åland och i Sverige visar att användning av enbart alger som gödningsmedel vid odling av höstvete har låg användningspotential. En möjlighet är lokal användning i liten skala på salttoleranta grödor. Alger kan också användas som gödning och jordförbättringsmedel i exempelvis parker där växterna inte ska användas som livsmedel. Nödvändigheten av att kompostera algerna före spridning bör diskuteras.
Kommentar: