Alger i överflöd – skördas för livet

Löpnummer:
2001:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
16
Projektidén grundas på hypotesen att övergödningen och dess effekter i de grunda havsvikarna minskar om vikarna befrias från algmattorna genom skörd och åtgärder vidtas som ökar vattenomsättningen. När algmattorna tas bort upprätthålls den önskvärda miljön för fisk, bottenlevande djur och människor. Samtidigt skattas vikarna på den näring som algerna tagit upp och övergödningen minskas successivt.
Kommentar: