StadsGIS

Digitalisering av samtliga arkeologiska undersökningar som gjorts i länets 26 stadslager

Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Västra Götaland bedriver sedan 2010 ett projekt som syftar till att digitalisera data från samtliga arkeologiska undersökningar som utförts i länets 26 stadslager.

Eftersom stadslagren idag skyddas av kulturmiljölagens bestämmelser är ett angeläget syfte med projektet att skapa ett underlag för Länsstyrelsens handläggning av arkeologiska undersökningar i städerna.

Ett viktigare mål med projektet är att undersökningarna av stadslagren ska presenteras på Länsstyrelsens webbplats och på så vis göras tillgänglig för forskarna och den breda allmänheten.

Besök projektets webbplats StadsGIS.