Mer om projektet

Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden är ett riksomfattande pilotprojekt som startades på initiativ av Naturvårdsverket och har pågått mellan 2008-2011.

Syfte

Projektet ska uppnå Sveriges internationella åtaganden gällande marina skyddade områden, utveckla ekosystemansatsen och bidra till att vi når nationella miljömål. Ekosystemansatsen kan beskrivas som ett arbetssätt för bevarande, hållbart nyttjande och rättvis fördelning av naturresurser. Projektet ska baseras på samverkan och nyttjande av befintliga regleringar och juridiska instrument.

Internationella åtaganden

Sverige har inom konventionerna för OSPAR (Oslo-Paris konventionen) och HELCOM (Helsingforskonventionen) åtagit sig att skydda representativa nätverk av marina livsmiljöer. OSPAR och HELCOM samarbetar kring krav på skydd och rapportering inom arbetet för ett gemensamt nätverk av marint skyddade områden.

Fyra av områdena ligger på Östkusten och ingår därför i Östersjökonventionens nätverk, så kallade Baltic Sea Protected Area (BSPA). Det femte projektområdet ligger i norra Bohuslän och ingår i Nordostatlantekonventionens nätverk av Marine Protected Area (MPA). Syftet med nätverket är att områden som är klassade som marina skyddade områden ska ha förvaltnignsplaner klara till 2010. 

Vägledning

Fokus i arbetet ligger på att skydda miljöer så att ekologiska processer upprätthålls och förutsättningar för leverans av ekosystemtjänster bibehålls, vilket även innefattar skydd av landområden inom skärgårdar och längs kusten. HELCOM och OSPAR har utarbetat en rådgivande vägledning  för hur en förvaltningsplan för BSPA- och MPA-områden bör utformas. Innevarande projektets mål är att ta fram ett arbetssätt för ”marina bevarandeplaner/ förvaltningsplaner” som uppfyller konventionernas krav. Projektet samordnas med arbetet med att utveckla ekosystemansatsen i marin miljö och kommer att så långt möjligt baseras på dess tillämpning.

Dessutom ska projektet samordnas med genomförandet av art- och habitatdirektivet, vattendirektivet samt det marina direktivet och andra EU-direktiv. Arbetet genomförs i nära samarbete med berörda kommuner genom lokal och regional förankring. Projektet kommer att prova på ett arbetssätt som baseras på dialog, diskussion och gemensamt beslutsfattande mellan länsstyrelse, kommuner, politiker och berörda aktörer i området.

Ålgräsäng, Foto: Per Moksnes

Utpekade områden

För sina höga marina värden utpekades två större marina områden i Norra Bohuslän (Kosterfjorden-Väderöfjorden och Gullmarsfjorden) att ingå i ett internationellt nätverk av värdefulla marina områden i Nordsjön. Områdena är även Natura 2000-områden och utöver detta ingår en stor del av Koster-Väderöfjorden i Kosterhavets Nationalpark. För resterande delen i söder bildades nyligen Sveriges 26:e marina naturreservat Väderöarna. 

 

Adaptiv förvaltning

Adaptiv förvaltning innebär att förvaltningen måste vara öppen för förändringar och anpassas efter uppföljning och utvärdering för att bättre nå målen. Som stöd i arbetet med att utveckla den adaptiva aspekten i projekten används metoden Open Standard. Metoden lämpar sig för särskilt för samverkansbaserat naturvårdsarbete för att utarbeta mål och åtgärder samt göra urval av uppföljningsindikatorer.

Nybyggda områden i Ulebergshamn, Foto: Gunnar Westerlind

Lokal förankring, delaktighet och samverkan

Att planera och tillvarata havets resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt är en angelägenhet inte bara för kommuner och andra myndigheter utan också för skärgårdsbor, markägare, organisationer med flera. För att nå en långsiktig förvaltning är det viktigt att lyssna till alla berörda parter och ta tillvara de lokala kunskaper som finns om området. Människor som bor eller regelbundet nyttjar ett område får ofta unika kunskaper om den lokala miljön som är svåra att överträffa genom till exempel myndigheters undersökningar. Lokal delaktighet är dessutom ytterst en fråga om demokrati.

Fem regionala projekt har drivits av Länsstyrelserna i Västernorrland, Stockholms, Östergötlands, Blekinge och Västra Götalands län. Dialog och kunskapsutbyte mellan målgrupper på olika nivåer och med olika infallsvinklar har under projekttiden utgjort viktiga delar i framdriften av arbetet. 

 Slutseminarium

Den 25 mars 2011 hölls  slutseminarium för projektet i Grundsund. Presentationer från dagen:

Välkommen till Grundsund 
Roland Karlsson, kommunalråd Lysekils kommun

Kustzonsplanering & Landsbygdsutveckling
Elsie Hellström, projektledare tillväxtsekretariatet

Sveriges miljömål
Jens Mentzer, miljömålssamordnare Länsstyrelsen

Temagruppen Vårt Kulturarv 
Kristina Cardevik, kultursekreterare Sotenäs kommun

Pilotprojekt norra Bohuslän 
Ingela Isaksson, projektledare Länsstyrelsen

Kustbebyggelsen i Bohuslän - uppföljning av bebyggelseutvecklingen 
Ann Mari Westerlind, arkitekt och projektledare

 Relaterat