Infragreen

INFRAGREEN var ett projekt inom Interreg Sverige-Norge som  stöttade svenska och norska kommuner i arbetet för att bli en av världens ledande regioner för el- och gasfordon. Projektet pågick 2012-2014.
Gräns Sverige-Norge Svinesundsbron Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org

I Sveriges finns två strategiska mål för Sveriges fordonsflotta. Den ska vara fossiloberoende år 2030 och Sverige ska inte bidra med nettoutsläpp av klimatgaser år 2045.

Syftet med INFRAGREEN var att bidra till att bygga världens främsta el- och gasfordonsregion, utifrån EU-kommissionens plan för kraftiga satsningar på biogas och el för fordonsdrift. Infragreen stöttade svenska och norska kommuner i arbetet för att bli en av världens ledande regioner för el- och gasfordon, då kommunerna har en mycket viktig roll i omställningen till fossilfria transporter. Ett viktigt syfte med Infragreen var också att skapa mötesplatser för de aktörer som vill samarbeta kring frågorna.

Ambitionen var att svensk biogaskompetens skulle gynna utvecklingen i Norge, och att norsk elfordonserfarenhet skulle vara till stöd när Sverige startar denna utveckling.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Fyrbodals kommunalförbund i Sverige arbetade i projektet tillsammans med Östfold fylkeskommune och Akershus fylkeskommune i Norge.

Kommunerna i Fyrbodal arbetar nu vidare för fossilfria transporter i projektet Hela Gröna Vägen, och Länsstyrelsen i Västra Götaland driver projektet EWEST i syfte att stötta kommuner i hela Västra Götaland som vill främja omställningen till elektrifierade transporter.

  

Logotype Infreagreen 

 Kontaktpersoner

Projektledare Sverige
Jakob Lagercrantz
jakob.lagercrantz@equest.se

Fyrbodal kommunalförbund
Karin Stenlund
karin.stenlund@fyrbodal.se

Projektledare Norge
Jan Tore Gjøby
jtg@enmira.no

 10 råd från Infragreen

10 råd från Infragreen, broschyr på svenska och norska (pdf, nytt fönster)