Incitament för Energieffektivisering

Projektet riktar sig till dig som har ett litet eller medelstort företag som omfattas av miljötillsyn samt till dig som arbetar med tillsyn över miljöfarlig verksamhet. Syftet är att med hjälp av stödmaterial som tas fram i projektet hjälpa företag att energieffektivisera. 

Projektet pågår från 2016 till och med 2019. Målet är att 1 500 små och medelstora företag totalt i Sverige ska arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin energianvändning.

Energimyndigheten är samordnare för projektet och samtliga 21 länsstyrelser är med. Projektet ska leda till att höja kommuners och länsstyrelsers kompetens inom området för att dessa ska kunna erbjuda den information och de verktyg som företagen behöver för att arbeta med energieffektivisering. Följande delar ingår i projektet:

 1. Varje Länsstyrelse ska anordna 2-3 nätverksträffar per år för kommunernas tillsynspersonal där de ska få information om projektet, kompetensutveckling inom energi samt en plattform för att diskutera energitillsyn.
 2. Fem länsstyrelser (Skåne, Dalarna, Västra Götaland, Östergötland och Jönköping) ska ta fram material som ska ligga till grund för arbetet med att öka effektiviseringsgraden i de små och medelstora företagen. Materialet ska vara färdigt hösten 2017 och presenteras därefter på seminarier i landet. Stöden handlar om:
  • Metodstöd för miljö- och energiledningssystem och deras kopplingar till energitillsynen.

  • Branschvisa vägledningar för att företagen ska välja bästa tillgängliga teknik.

  • Branschvisa filmer som ska visa på goda exempel av energieffektivisering i företag.

  • Goda exempel och bedömningsverktyg för åtgärdsplaner inom energieffektivisering. 

 3. 200 tillsynspersoner ska gå på lärandeseminarier som ska bidra till ökade kunskaper inom kommunikation med inriktning på motiverande samtal. Detta för att hitta företagens egna drivkrafter inom energieffektivisering vid tillsynsmöten.

 4. Under 2018 kommer spridning av det framtagna materialet att ske. Spridning kommer främst ske via tillsynskanalen men också genom specifika spridningsinsatser från Länsstyrelsen och Energimyndigheten. Energi- och klimatrådgivare är också viktiga aktörer i spridningsarbetet.

Projektet finansieras av EU:s nationella regionalfondsprogram.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

 

 Content Editor ‭[2]‬

För dig som arbetar med tillsyn på kommun eller länsstyrelse finns mer information om projektet kopplat till tillsyn på TVL-portalen

 Content Editor ‭[3]‬

EU-logotyp: Europeiska regionala utvecklingsfonden Energimyndighetens logotyp