Hitta experten!

På Länsstyrelsen arbetar vi för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Inom myndigheten finns omkring 750 experter inom olika verksamhetsområden: natur, miljöskydd, landsbygd, vatten och samhälle. Här nedan listar vi ett urval av expertområden.

Alkohol och droger

Normalbruk, riskbruk, missbruk och beroende. Graden av alkoholbruk varierar. Detsamma gäller skadorna. Med droger är det annorlunda. Droger är alltid förknippade med skador och problem. De är dessutom förbjudna att inneha, sälja och förtära enligt Sveriges lag. Länsstyrelsens roll är att förebygga och informera om vad alkohol, droger och även doping och tobak kan ställa till med.

Lennar Rådenmark 

Lennart Rådenmark är en av våra experter när det gäller alkohol, tobak och droger. Med sin långa erfarenhet inom om rådet kan han svara på det mesta om drogförebyggande arbete och hur samarbetet inom länet ser ut när det gäller att få ner konsumtionen av alkohol, narkotika och tobak. 

Lennart Rådenmark
010-224 45 29
lennart.radenmark@lansstyrelsen.se

Läs mer om förebyggande arbete.

Lyssna på podden (musik Little Robot Sound Factory) där Lennart berättar om sitt arbete.

Biodling

Intresset för bin och biodling har ökat de senaste åren. Biodling både i städer och på landsbygden blir allt vanligare. Vad det krävs för att ha bin och vilka krav som ställs på biodlaren regleras av bitillsynen.

Karin Jarl 

Länsstyrelsen anordnar även kurser och studiebesök för biodlare. Om bisjukdomar, vilka krav som ställs på biodlare och mycket mer vet Länsstyrelsens Karin Jarl.

Läs mer om bitillsyn 
Läs mer om fortbildning inom biodling

Karin Jarl
010-224 56 51
070-277 71 42
karin.jarl@lansstyrelsen.se  

Djurskydd

I Sverige har vi ett gott djurskydd som regleras av lag. Vid misskötsel av djur är det till Länsstyrelsen man kan vända sig. Går det inte att nå oss och det är en mycket akut situation kan man kontakta polisen. Som djurhållare behöver man känna till de bestämmelser som finns om hur djuren ska hållas och skötas. Till exempel ska hästar utfodras så att de inte blir över – eller underviktiga , en hund  i hundgård måste dagligen rastas utanför hundgården och en värphöna ska ha tillgång till sittpinne och sandbad. Länsstyrelsen ger råd om djurskötsel och gör tillsynskontroller.

Jenny Möller  Jenny Möller jobbar med djurskyddsfrågor inom Länsstyrelsen och har sett det mesta av både goda och mindre goda exempel på djurhållning.

Läs mer om djurskyddskontroll
Vanliga frågor och svar om djurhållning

Jenny Möller
010-224 52 31
jenny.moller@lansstyrelsen.se  

Fiske och fiskeregler

Var, när och hur får man fiska? I Vänern och Vättern råder fritt handredskapsfiske. Allt annat fiske i länets sötvatten kräver fiskerättsägarnas tillstånd i form av köpt fiskekort eller annan överenskommelse. I havet är fisket fritt med handredskap samt med vissa övriga redskap, naturligtvis under förutsättning att gällande fiskebestämmelser följs.

David Solstorm  Länsstyrelsens David Solstorm är fiskeexpert och kan svara på frågor kring fiske och fisketillsyn.

Läs mer om fiskeregler
Läs mer om fritidsfiske

David Solstorm
010-224 55 19
070-239 43 86
david.solstorm@lansstyrelsen.se 

Kriser och olyckor

Länsstyrelsen stödjer alla samhällsviktiga aktörer i en kris och har ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att vi har en sammanhållande funktion när det gäller krisberedskapen i länet före, under och efter en samhällsstörning. Vi ansvarar även för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Utöver detta har vi även möjlighet att ta över ansvaret för räddningstjänst vid omfattande insatser i kommunal räddningstjänst. Länsstyrelsen har en tjänsteman i beredskap (TiB) som kan nås när som helst på dygnet och omedelbart kan träda i tjänst. TiB arbetar aktivt med omvärldsbevakning i syfte att upptäcka allvarliga samhällsstörningar som berör länet. Vill du veta mer om hur vi på Länsstyrelsen hanterar samhällsstörningar kan du prata med Charlotta Källerfelt. Charlotta är en av våra förordnande tjänstemän i beredskap. Hon har även i uppgift att samordna och utveckla vårt krisledningsarbete.

Charlotta Källerfelt  Charlotta kan svara på de flesta frågor kring hur vi agerar vid olika typer av samhällsstörningar och vad vi gör för att samordna länets aktörer vid en händelse.

Läs mer om krissamverkan
Läs mer om skydd mot olyckor 

Charlotta Källerfelt
010-224 45 02
070-660 57 04
charlotta.kallerfelt@lansstyrelsen.se

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

För att byggnader och miljöer med kulturhistoriska värden ska finnas kvar till nästa generation krävs det att alla tar sitt ansvar och bidrar till bevarandet. Länsstyrelsen har det praktiska ansvaret för tillämpningen av kulturmiljölagen på regional nivå och kan också bevilja bidrag till vård av särskilt värdefulla fornlämningar, byggnader och kulturlandskap. I Västra Götalands län finns det totalt 272 byggnadsminnen, varav 25 är statliga. Bland dem återfinns till exempel Feskekörkan i Göteborg, Karlsborgs fästning och Borås Centralstation.

Mats Herklint  En som kan det mesta om byggnadsminnen och kyrkor är vår expert och antikvarie Mats Herklint.

Läs mer om byggnadsminnen
Läs mer om kyrkor och begravningsplatser
Läs mer om kulturreservat

Mats Herklint
010-224 45 58
070-180 52 63
mats.herklint@lansstyrelsen.se 

Landsbygdsutveckling

Ett konkurrenskraftigt lantbruk som är långsiktigt hållbart är ett viktigt mål i Länsstyrelsens arbete för att landsbygdspolitiken ska få genomslag på regional nivå. Ett nytt landsbygdsprogram, som sträcker sig fram till 2020, är ett stöd för att skapa en levande landsbygd där det går att driva företag, finna sysselsättning och ha en attraktiv livsmiljö. Ökad ekologisk odling för att bevara det värdefulla natur- och kulturlandskapet hör till åtgärderna.

Lena Björkqvist  Lena Björkqvist en av våra experter som arbetar med kompetensutveckling och rådgivning riktad till lantbrukare och landsbygdsföretagare.

Läs mer om landsbygdsutveckling
Läs mer om lantbruk  

Lena Björkqvist 
010-224 56 27 
070-252 13 92
lena.bjorkqvist@lansstyrelsen.se

Naturreservat

Hitta ditt smultronställe bland länets omkring 500 naturreservat! Bland de senaste i raden är Näsaviken, norr om Töreboda, Danshöjden i Bengtsfors och utökning av Svartedalens naturreservat. Länsstyrelsen beslutar enligt miljöbalken om de flesta naturreservaten, men det kan även förekomma att kommuner gör det. Att bilda naturreservat är den mest använda skyddsformen för att bevara biologisk mångfald, vårda, skydda och bevara värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Henrik Roos  Beroende på område har vi flera experter som kan berätta mer om naturreservat. Kontakta naturvårdshandläggare Henrik Roos så guidar han dig vidare.

Läs mer om länets naturreservat  

Henrik Roos
010-224 51 81
070-561 60 68
henrik.roos@lansstyrelsen.se 

Strandskydd

Att ströva längst stranden och njuta av dess växt- och djurliv är för många länsinvånare och besökare ett nöje inte bara sommartid. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till stränderna enligt allemansrätten och bevara goda livsvillkor för växter och djur på land och i vatten. I slutet av 2014 beslutade Länsstyrelsen om nya strandskyddsgränser i länet. Besluten innebar generellt att strandskyddet ökade längs Bohuskusten och minskade i inlandet. Strandskyddets utformning längs västkusten är nu likartad i Hallands och Västra Götalands län.

Linnea Söderberg  I båda länen har ett anpassat strandskydd som på land sträcker sig upp till 300 meter från strandlinjen. Linnea Söderberg är expert på området strandskydd.

Läs mer om strandskydd
Läs mer om översyn av utvidgat strandskydd

Linnea Söderberg
010-224 51 70
072-702 69 59
linnea.soderberg@lansstyrelsen.se 

Vatten och vattenanvändning

Vatten är en viktig naturresurs och används till mycket – som livsmedel, till djur och växter, för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som avloppsvatten. Länsstyrelsen har som uppgift att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd. Under senaste halvåret har Vattenmyndigheten Västerhavet, som är en del av Länsstyrelsen Västra Götaland, haft sitt åtgärdsprogram uppe till samråd bland kommunernas vattenråd.

Björn Lagerdahl  En som kan det mesta om vatten och vattenförvaltning är vattensamordnare Björn Lagerdahl.

Läs mer om vatten och vattenanvändning
Läs mer om vattenförvaltning

Björn Lagerdahl
010-224 48 75
072-712 30 60
bjorn.lagerdahl@lansstyrelsen.se