Överklagande av förelägganden och byggsanktionsavgifter

Förelägganden (11 kap. PBL) att vidta åtgärder på den egna fastigheten, byggnaden eller någon annan anläggning får överklagas till Länsstyrelsen. Det kan handla om att vidta åtgärder så att en förfallen byggnad försätts i vårdat skick eller att riva en förfallen byggnad eller byggnad som har uppförts utan bygglov. Det kan även handla om att klippa ned siktskymmande häckar eller i övrigt hålla tomten i sådant skick att betydande olägenheter inte uppstår för omgivningen.

Även beslut om byggsanktionsavgifter (11 kap. PBL och 9 kap. plan- och byggförordningen) får överklagas till Länsstyrelsen. Det kan då handla om avgifter för att man inte sökt bygglov för en nybyggnad trots att bygglov krävs, att man har påbörjat en åtgärd innan byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked eller att man tagit en byggnad i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.