Överklagande enligt miljöbalken

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att handlägga ärenden med överklagade kommunala beslut som har fattats med stöd av miljöbalken. Handläggningen är i huvudsak skriftlig. Beslut fattas på handlingarna utan någon särskild förhandling eller överläggning.  

Vår handläggningstid är just nu cirka 15 månader.

Detta händer med ditt överklagande

  • Du lämnar in ditt överklagande till kommunen som kontrollerar om överklagandet har kommit i rätt tid. Kommunen sänder sedan alla handlingar som legat till grund för kommunens beslut, tillsammans med överklagandeskrivelsen, till Länsstyrelsen.
  • Hos Länsstyrelsen får ärendet ett diarienummer. Ärendet fördelas sedan ut till en av våra handläggare i Göteborg, Vänersborg eller Mariestad.
  • Ärendet handläggs normalt av en jurist. Ofta deltar även andra sakkunniga vid Länsstyrelsen inom ämnesområden såsom natur- och miljöskydd.
  • Handläggaren utreder ärendet och ser till att eventuella kompletteringar begärs in. En komplettering kan bestå av att någon av parterna eller kommunen ges tillfälle att yttra sig.
  • När Länsstyrelsens beslut är fattat skickas det till parterna samt kommunen.
  • Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och därefter till Mark- och miljööverdomstolen. Hos Mark- och miljööverdomstolen krävs att man först får prövningstillstånd för att domstolen ska ta upp det överklagade beslutet.