Överklagande enligt PBL

Kommunens beslut enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får överklagas av den som beslutet angår. Det kan handla om beslut om förhandsbesked, bygglov, rivningslov, marklov, beslut om påföljder (förelägganden och sanktionsavgifter), avgifter för kommunens ärendehandläggning samt kommunens beslut att anta, upphäva eller ändra detaljplaner och områdesbestämmelser.

Överklagande av kommunens beslut enligt PBL överklagas normalt till Länsstyrelsen (13 kap. 3 §).

I 13 kap. 1 och 2 §§ PBL finns närmare angivet vilka beslut som inte överklagas till Länsstyrelsen samt vilka kommunala beslut som inte får överklagas.

Överklagandet ska vara skriftligt och sändas in till kommunen, som först kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid och som också själv kan rätta till vissa beslut. Om beslutet inte ändras skickas det till Länsstyrelsen för prövning och beslut.

Den som inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut kan överklaga till Mark- och miljödomstolen.

De ärenden som överklagas till Länsstyrelsen handläggs av jurister antingen i Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Ofta deltar även handläggare med de specialistkompetens som krävs för det aktuella ärendet, såsom arkitekter, antikvarier, miljöskyddshandläggare m.fl.

Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011. Genom lagens övergångsbestämmelser ska ärenden som påbörjades dessförinnan hanteras i enlighet med den numera upphävda lagen (plan- och bygglagen, 1987:10). Länsstyrelsen kommer därför att hantera ärenden enligt både den nya och den gamla lagen under en period framåt.