Organisation

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och regeringens företrädare i länet. Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare. Tillsammans utgör de länsledningen och finns i residensstaden Göteborg.

Länsledningens kansli bistår länsledningen med bland annat Länsstyrelsens internationella kontakter, utredningar, internrevision och länsledningens representativa uppgifter. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ca 750 medarbetare fördelat på sju avdelningar:

Landsbygdsavdelningen

 • Enheten för jordbrukarstöd
 • Enheten för landsbygdsutveckling
 • Enheten för veterinär och djurskydd

Avdelningen arbetar för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en sund livsmedelshantering. Vi arbetar med miljömålen i fokus och försöker ta till vara och utveckla landsbygdens företag utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Detta gör vi genom att handlägga och besluta om stöd och miljöersättningar, sprida kunskap i olika utbildningsaktiviteter samt genomföra tillsyn och kontroller.

Enheten för jordbrukarstöd
Här handläggs och kontrolleras ansökningar om utbetalningar och åtaganden inom EU's jordbrukspolitik, de så kallade jordbrukarstöden. Stödformerna som vi hanterar är: gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare, ersättning för ekologisk produktion, miljöersättningar, kompensationsstöd, nötkreatursstöd och djurvälfärdsersättningar.

Enheten för landsbygdsutveckling
Landsbygdsprogrammet är ryggraden i vår verksamhet och vårt främsta fokus är att realisera det nya landsbygdsprogrammet. Vi utformar och förankrar den regionala handlingsplanen, informerar om landsbygdsprogrammets möjligheter, genomför prioriteringar och fattar beslut om stöd. Målet är att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt på landsbygden enligt regeringens och EU:s mål.

Enheten för veterinär och djurskydd
Vi ansvarar för den operativa djurskyddskontrollen och den operativa kontrollen inom primärproduktionen av foder och livsmedel i länet. Dessutom utövar vi tillsyn över länets djurhälsopersonal, kommunernas kontrollverksamhet enligt livsmedelslagen, samt arbetar för samordning och samverkan mellan de kommunala tillsynsmyndigheterna inom livsmedelsområdet. Vi handlägger även ärenden angående animaliska biprodukter, smittskyddsärenden och ärenden om förprövning av djurstallar.

Enheten för kontorsstöd
Enheten för kontorsstöds uppdrag är att hantera frågor som ligger i gränslandet till landsbygdsavdelningens tre huvudprocesser - jordbrukarstöd, landsbygdsprogrammet och veterinära frågor och djurskydd. Det mest omfattande uppdraget är att ta emot anmälningar om djur som far illa, fakturera befogade anmälningar och hantera överklagandeärenden. Vi hanterar också tillstånd för bolag att förvärva jordbruks- och skogsfastigheter och övervakar också att dödsbon avvecklar innehav av jord och skog inom föreskriven tid.

Miljöskyddsavdelningen

 • Enheten för miljö- och klimatsamverkan  
 • Enheten för miljöprövning
 • Enheten för miljötillsyn      
 • Enheten för förorenade områden  

Miljöskyddsavdelningen arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling av livsmiljön. Arbetet är i stor utsträckning knutet till prövning och tillsyn av miljöfarliga anläggningar enligt miljöbalken. Avdelningen hanterar även frågor rörande kemiska produkter, hälsoskydd och förorenade områden. Principerna om kretslopp, försiktighet, bästa möjliga teknik och produktval är styrande.

Naturavdelningen

 • Naturskyddsenheten  
 • Enheten för naturärenden      
 • Enheten för naturförvaltning
 • Viltenheten
 • Enheten för Kosterhavet  

Naturavdelningen arbetar för biologisk mångfald, främjande av friluftsliv, säkerställande av naturområden och god hushållning med naturresurser. Den viktigaste lagstiftningen är miljöbalken och enligt den prövas och utövas tillsyn inom naturvård. Avdelningen ansvarar även för viktiga uppgifter inom miljöövervakning och naturvårdsförvaltning inklusive skötsel och utveckling av Kosterhavets nationalpark och Hornborgasjöns naturreservat.

Samhällsavdelningen       

 • Enheten för samhällsskydd och beredskap
 • Enheten för social hållbarhet
 • Kulturmiljöenheten
 • Rättsenheten
 • Samhällsbyggnadsenheten  

Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar för ett robust och säkert samhälle. Exempel på åtgärder för att stärka krishanteringsförmågan är att bygga nätverk för krisledning och kriskommunikation, erbjuda information och utbildning, medverka i samhällsplaneringen, stödja kommunernas arbete med krishantering och bedriva tillsyn över kommunernas tillämpning av lagen om skydd mot olyckor. 

Enheten för social hållbarhet samordnar det regionala arbetet kring utveckling och uppföljning av nyanlända flyktingars etablering. Förebyggande arbete inom alkohol, tobak, dopning och narkotika (ANDT) samt tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen ingår också i enhetens uppdrag. Stöd ges även till andra centrala aktörer i deras arbete med jämställdhetsintegrering och arbete mot våld i nära relationer. Utöver detta ansvarar enheten även för att Länsstyrelsens egna verksamheter utvecklas och kvalitetssäkras utifrån mänskliga rättigheter, barnperspektivet, jämställdhet och mångfald. 

Kulturmiljöenheten tillvaratar kulturarvet i den fysiska planeringen och beslutar om kulturminnen och om bidrag till kulturmiljövård. 

Rättsenheten prövar överklaganden som rör bygglov och miljö- och hälsoskydd, beslutar om lokala trafikföreskrifter, ger tillstånd till jakt, bingo och övervakningskameror, sköter allmänna val samt har tillsyn över bland annat stiftelser, bevakningsföretag och överförmyndare.

Samhällsbyggnadsenheten ska bevaka och främja goda livsmiljöer för människorna i länet. Enheten verkar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande med ”människan i centrum”, samordnar statliga intressen och gör sammanvägda bedömningar samt ger råd/stöd i ärenden som rör markanvändning för bebyggelse, infrastruktur och anläggningar. Enheten fördelar och förvaltar även statligt stöd till bostadssektorn och tar fram planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering.

Vattenavdelningen      

 • Enheten för vattenärenden
 • Enheten för vattenmiljö
 • Enheten för fiskförvaltning
 • Enheten för vattenmyndigheten Västerhavet  

Avdelningen främjar en hållbar vattenanvändning, arbetar för att skydda och förbättra tillståndet för vattenmiljöer och mildra effekter av översvämningar med mera. Vattenavdelningen ansvarar för att ta fram miljöövervakningsprogram, miljömål och åtgärdsprogram i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten. Fiskevård, kalkning av sjöar och vattendrag samt utveckling av yrkes- och fritidsfisket ingår också i uppgifterna. Avdelningen handlägger EU-stöd till fisket och fiskberedningsindustrin.

Avdelningen för verksamhetsstöd

 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • Kommunikationsenheten
 • Serviceenheten
 • Ärendeserviceenheten

Ekonomienheten ansvarar för Länsstyrelsens ekonomihantering. I enhetens uppgifter ingår också att betala ut statlig lönegaranti till anställda i företag som försatts i konkurs.

HR-enheten arbetar med områden som rekrytering, personal- och lönepolitik, personalsociala frågor, arbetsmiljöutbildning, kompetensutveckling och löneadministration.

Kommunikationsenheten ansvarar för strategisk kommunikationsplanering och för samlad intern och extern kommunikation. Enheten ger service till massmedia och stöder enheterna i deras mediekontakter. Enheten har ett övergripande ansvar för Länsstyrelsens interna och externa webbplatser och ett särskilt ansvar för informationssamordning vid krislägen i länet.

Serviceenheten arbetar med lokalvård, reception, vaktmästeri, personalcafeteria, transporter, posthantering, gemensamma inköp och lokalfrågor.

Ärendeserviceenheten hanterar bland annat arkivfrågor, ärendefrågor och informationssäkerhetsfrågor.

Länsstyrelsernas IT-avdelning

 • Enheten för verksamhetsstöd IT
 • Enheten för användarstöd IT
 • Enheten för driftstöd IT       
 • Enheten för stab IT

Avdelningen arbetar för landets alla länsstyrelser. Avdelningen arbetar för att ge effektivt stöd, ökad nytta och god service till alla länsstyrelser och medarbetare. I slutändan ska nyttan öka för medborgare och företag. Administrativt hör avdelningen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och finns på 24 orter i hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr.