Samgräv Recycling AB, Uddevalla kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 25 april 2018 beslutat om villkorsändringar i tillståndet från den 29 augusti 2014, dnr 551-9079-2013, enligt miljöbalken för inertdeponi vid Geddeknippeln på fastigheterna Geddeknippeln 1:11 och Herrestad-Torsberg 3:15 i Uddevalla kommun.

Ändringarna gäller dels villkor 6 att begränsningen "Inte massor från förorenade områden" tas bort, och dels villkor 15 att sluttäckningen av deponin ska vara klar senast 2024 i stället för 2020 som är villkorat i tillståndet från den 29 augusti 2014.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Uddevalla kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon 010-224 40 00 (växel). 

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 30 maj 2018. 

Ange dnr. 551-41633-2017.