Förslag till naturreservatet Ormo i Kungälvs kommun

​Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till bildande av naturreservatet Ormo i Kungälvs kommun.

Det föreslagna naturreservatet ligger sydväst om Kungälv i Ytterby och består av ett småskaligt jordbrukslandskap med bland annat betesmarker och ädellövskog. Området är viktigt för friluftslivs ändamål. Samtliga, av Länsstyrelsen kända sakägare, får förslaget med post till den av Länsstyrelsen kända postadressen.

Förslaget finns även tillgängligt på kommunkansliet i Kungälvs kommun, hos Länsstyrelsens naturavdelning i Göteborg samt på sidan Förslag till nya naturreservat.

Sakägare föreläggs härmed att till Länsstyrelsen senast 1 mars 2018 inkomma med eventuellt yttrande över förslaget. Yttrandet ska skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg.

Ange Dnr 511-36419-2012.