Förslag till beslut om utvidgning och ändring av naturreservatet Komosse södra i Tranemo och Ulricehamns kommuner

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till utvidgning och en gränsjustering av det befintliga naturreservatet Komosse södra i Tranemo och Ulricehamns kommuner.

​Den föreslagna utvidgningen ligger i den norra delen av naturreservatet Komosse södra vid sjön Trehörningens sydvästra kant. Utvidgningen utgör tillsammans med det befintliga naturreservatet Komosse södra en större sammanhängande värdekärna för våtmarkskomplexet Bohestramossen. De skogliga naturvärdena inom det utvidgade området är höga med värden kopplade till äldre naturskogsartade barrskogar.

Gränsjusteringen gäller två fastigheter i den nordvästra delen av det befintliga naturreservatet Komosse södra.

Samtliga sakägare, kända av Länsstyrelsen, får förslaget med post till den av Länsstyrelsen kända postadressen. Förslaget finns även tillgängligt på kommunkansliet i Ulricehamn och Tranemos kommun, hos Länsstyrelsens naturavdelning i Göteborg samt på vår webbplats

Sakägare föreläggs härmed att till Länsstyrelsen senast 9 januari 2018 inkomma med eventuellt yttrande över förslaget. Yttrandet ska skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg. Ange diarienummer 511-16950-2013.