Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen.

Syftet med åtgärdsprogrammet är sänka halterna av kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen. Därmed förbättras möjligheterna att skydda människors hälsa. Förslaget innebär att ett antal åtgärder föreslås för att minska utsläppen av kväveoxider.

Att åtgärdsprogrammet genomförs är en viktig fråga för hela Göteborgsregionen. De åtgärder som föreslås bedöms leda till förbättrad folkhälsa och miljö. Åtgärder föreslås inom olika områden: "Ändring av skatter och lagar", "Tunga fordon", "Parkering", "Arbetsmaskiner" och "Kollektivtrafik".

Härmed inbjuds berörda att lämna synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram för kvävedioxid.

Handlingarna finns tillgängliga på vår webbplats under Miljö & Klimat > Så mår miljön > Luft samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg.
Telefon: 010-224 40 00 (växel).

Synpunkter på åtgärdsprogrammet ska senast den 31 oktober 2017 ges in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg

Ange diarienummer: 502–33451–2015.