Veolia Recycling Solutions Sweden AB, Falköpings kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 25 januari 2018 lämnat Veolia Recycling Solutions AB ändring i tidigare meddelat tillstånd enligt miljöbalken, den 27 april 2007 (diarienummer 551-81453-2006), avseende mellanlagring och hantering av avfall på fastigheten Bajonetten 18 i Falköpings kommun.

Ändringen avser tillståndets omfattning av mottagning och bearbetning av järn och metallskrot. Tillståndet omfattar enligt beslutet om ändringstillstånd mottagning och bearbetning av högst 40 000 ton järn och metallskrot per år varav högst 1 500 ton får finnas på platsen vid varje enskilt tillfälle.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Mariestads kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, telefon växel 010-224 40 00.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 1 mars 2018.

Ange diarienummer: 551-14991-2017