Vedums Smågris AB, Vara kommun

Vedums Smågris AB har fått tillstånd att bygga den planerade anläggningen för smågrisproduktion i Vara kommun.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 30 mars 2017 lämnat Vedums Smågris AB tillstånd enligt 22 kap. 26 § miljöbalken att bygga den planerade anläggningen för smågrisproduktion på fastigheten Lundby 12:3 i Vara kommun samt förklarat verksamheten tillåtlig. Detta beslut gäller omedelbart även om det överklagas. Miljöprövningsdelegationen kommer i ett senare skede att ta slutlig ställning till ansökan i sin helhet.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Vara kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, telefon växel 010-224 40 00. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 4 maj 2017. Ange dnr. 551-19205-2016.