Vedums Smågris AB, Vara kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 22 juni 2017 lämnat Vedums Smågris AB tillstånd enligt miljöbalken till djurhållning på fastigheten Lundby 12:3 i Vara kommun.

Tillståndet gäller för högst 1 800 platser för suggor och betäckta gyltor samt därutöver 1 040 platser för smågrisar äldre än 12 veckor och obetäckta gyltor tyngre än 30 kilogram.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Vara kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, telefon 010-224 40 00.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 27 juli 2017. Ange diarienummer 551-19205-2016