Vasa Vind AB, Mariestads kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 27 september 2017 lämnat Vasa Vind AB tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverksamhet inom fastigheterna Västra Kinneskogen 2:1, Bredsäter 3:3, Tollstorp 1:1 och Rosendal 1:5 i Mariestads kommun.

Tillståndet omfattar uppförande och drift av totalt tolv (12) vindkraftverk med vardera en totalhöjd av högst 180 meter samt tillhörande anläggningar. Tillståndet gäller i 35 år från det att tillståndet vunnit laga kraft. Miljöprövningsdelegationen avslår yrkande om verkställighetsförordnande.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Mariestads kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, tel vx 010-224 40 00.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 1 november 2017.

Ange dnr. 551-12939-2013.